61-on.gif (576 bytes)

Dobitniki priznanj "Ambasador RS v znanosti"
Predstavitev avstrijskega raziskovalnega centra Seibersdorf na IJS
Razno
Obiski

 

 

 

 

DOBITNIKI PRIZNANJ "AMBASADOR REPUBLIKE SLOVENIJE V ZNANOSTI"

Med letošnjimi dobitniki priznanj "Ambasador Republike Slovenije v znanosti" so tudi trije sodelavci Instituta "Jožef Stefan": doc. dr. Nada Lavrač, prof. dr. Uroš Skalerič (predstavitev v naslednji št. Novic IJS) in prof. dr. Danilo Zavrtanik. Poleg njih sta priznanje dobila še prof. dr. Silvo Devetak z Evropskega centra za etnične, regionalne in sociološke študije iz Maribora ter prof. dr. Anuška Ferligoj, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

doc. dr. Nada Lavrač

prof. dr. Uroš Skalerič

prof. dr. Danilo Zavrtanik

 

 

 

Ambasadorka RS v znanosti:

doc. dr. NADA LAVRAČ

 

Doc. dr. Nada Lavrac je sodelavka Odseka za inteligentne sisteme Instituta "Jozef Stefan". Glede na bogate mednarodne izkusnje je leta 1994 zacela opravljati tudi delo koordinatorja mednarodnih znanstvenih projektov Instituta "Jozef Stefan".

Njeno znanstveno delo spada v podrocje inteligentnih sistemov in biomedicinske tehnike. V letih 1992-1994 je njeno delo potekalo v okviru dveh slovenskih raziskovalnih projektov: Avtomatizirana sinteza znanja in Inzeniring znanja, evropskega ESPRIT III znanstvenega projekta Inductive Logic Programming ter treh evropskih znanstvenih mrez: COMPULOG Net II, MLNet in ILPNET. Njeno delo sedaj poteka v okviru projektov Sinteza znanja in podatkov ter Analiza klinicnih baz in sinteza medicinskega znanja. Infrastrukturna podpora in mednarodna umestitev teh raziskav sta zagotovljeni z udelezbo v mednarodnih znanstvenih mrezah COMPULOG Net III, ILPNET in ML Net ter v ESPRIT IV projektu Inductive Logic Programming II.

Mednarodno odmevnost znanstvenega dela dr. Lavraceve dokazujejo mednarodne objave in podatki o citiranosti (okrog 150 citatov SCI).

Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti je doc. dr. Nada Lavrac prejela za avtorstvo mednarodno odmevnih knjig, vkljucenost v programske odbore mednarodnih konferenc in delavnic, urednisko dejavnost, vodenje in koordinacijo mednarodnih projektov, vabljena predavanja na mednarodnih konferencah, delavnicah in tujih institucijah, poucevanje na tujih univerzah in drugo znanstveno in organizacijsko aktivnost v zadnjih letih.

 

 

 

Ambasador RS v znanosti:

prof. dr. Danilo Zavrtanik

 

Zivljenjska pot in strokovno delovanje prof. dr. Danila Zavrtanika sta prepletena z mednarodnimi stiki, utrjevanjem ugleda slovenske znanosti v tujini, prenosom mednarodnih znanstvenih usmeritev na slovenska tla in vkljucevanjem mladih znanstvenikov v mednarodno raziskovalno delo.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik se je po zagovoru doktorskega dela leta 1987 odlocil, da bo poskusil ponovno vzpostaviti sodelovanje s CERN-om, ki je po zakljucku meritev skupine OMICRON leta 1982 zaradi financnih tezav skorajda zamrlo. Cilj sodelovanja je bil eksperiment CPLEAR, ki je pripravljal meritev krsitve simetrij CP, T, CPT v mikrosvetu in je zdruzeval priblizno 120 fizikov iz 17 evropskih in ameriskih institucij. V naslednjih letih (vec kot stiri leta) je utrjeval polozaj slovenske skupine v mednarodni kolaboraciji CPLEAR, tako s svojim osebnim prispevkom, ki je segal od funkcije koordinatorja meritve, kot tudi z mentorstvom podiplomskim studentom.

Svoje zanimanje za razvoj detekcijskih metod je se enkrat izkazal s pobudo za razvoj pasovnega detektorja na podlagi visokotemperaturnega superprevodnika. Na povabilo Nobelovega nagrajenca prof. Jamesa W. Cronina se je leta 1995 vkljucil v delo mednarodne skupine, ki nacrtuje najvecji observatorij na svetu za meritve visokoenergijskih kozmicnih zarkov. Zbral je skupino mlajsih sodelavcev, ki je njegova prizadevanja podprla in postala clanica mednarodne kolaboracije Pierre Auger, ki nacrtuje izgradnjo dveh observatorijev s povrsino 6000 km2, enega na juzni in drugega na severni polobli. S tem je v nase okolje uvedel novo raziskovalno podrocje astrofizike osnovnih delcev, slovenska znanost pa je postala promotor tega podrocja, ki se v svetu v zadnjih letih bliskovito razvija.

Raziskovalni opus prof. dr. Danila Zavrtanika je izjemen za raziskovalca njegove starosti. Skupaj s sodelavci je objavil 137 clankov v mednarodnih znanstvenih revijah, njegovo delo pa je bilo predstavljeno na 61 znanstvenih srecanjih. Kvaliteto del kaze njihova visoka citiranost (skupaj preko 1500 citatov). Na pedagoskem podrocju predava fiziko na Fakulteti za farmacijo in je mentor stevilnim diplomantom, magistrandom in doktorandom.

V casu po letu 1992 je bil prof. dr. Danilo Zavrtanik aktivni clan stevilnih odborov in zdruzenj ter je bistveno pripomogel k vkljucitvi nase drzave v mednarodne znanstvene tokove. Kot direktor Instituta "Jozef Stefan" je bil clan stevilnih vladnih delegacij in je tudi tako navezoval znanstvene stike v stevilnih drzavah po celem svetu. Prof. Danilo Zavrtanik je dal pobudo za ustanovitev Fakultete za znanosti o okolju v Novi Gorici ter aktivno sodeloval pri njeni ustanovitvi. Kot predsednik fakultete je bistveno prispeval k razvoju te nove podiplomske sole z mednarodnim znacajem, ki sedaj vstopa v tretje leto svojega delovanja.

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je s svojim znanstvenim in organizacijskim delom nedvomno zasluzen za uveljavitev R Slovenije v mednarodnem znanstvenem prostoru.

 

 

 

 

PREDSTAVITEV AVSTRIJSKEGA RAZISKOVALNEGA CENTRA SEIBERSDORF NA IJS

10. junija 1997 so Institut "Jozef Stefan" na pobudo avstrijskega instituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo (izpostava v Ljubljani) obiskali vodilni raziskovalci najvecjega neuniverzitetnega raziskovalnega centra v Avstriji iz Seibersdorfa pri Dunaju: mag. Peter Schweikart, dr. Dieter Donholfer in dr. Cristian Schmitzer. V veliki predavalnici instituta so predstavili Raziskovalni center v Seibersdorfu (Forschungszentrum Seibersdorf), ki se ukvarja z uporabnimi raziskavami na naslednjih podrocjih: industrijska merska in informacijska tehnika, procesna tehnika in tehnika varstva okolja, inzenirstvo, osnovne raziskave in sistemska raziskovanja "tehnika-gospodarstvo-okolje". Center sodeluje s 23 drzavami. Namen obiska je bil vzpostavitev tesnejsega sodelovanja med IJS in Seibersdorfom, saj so velike moznosti, da se nas institut vkljuci v razne evropske projekte, v katerih sodeluje ali bo sodeloval raziskovalni center v Seibersdorfu.

 

 

OBISK g. ANDREJA KRUPINA

G. Andrej Krupin, svetovalec v trgovinskem predstavnistvu Ruske federacije v Republiki Sloveniji, je 3. julija 1997 obiskal IJS. Sprejel ga je pomocnik direktorja prof. dr. Tomaz Kalin, pri pogovorih pa sta sodelovala se dr. Denis Trcek, Odsek za digitalne komunikacije in mreze, ter prof. dr. Matjaz Gams, Odsek za inteligentne sisteme. Gost si je ob koncu obiska ogledal laboratorije Odseka za inteligentne sisteme.

 

STOMATOLOŠKI CENTER

Center za stomatoloske raziskave, ki je nastal leta 1987 kot skupni projekt Stomatoloske klinike in Instituta "Jozef Stefan" in je doslej deloval v okviru Odseka za fiziko trdne snovi, deluje od 11. julija 1997 kot samostojni center (STOMATOLOSKI CENTER - CT4) v okviru IJS. Vodja centra je prof. dr. Uros Skaleric.

 

OBISK PREDSTAVNIKOV NEMŠKEGA ZVEZNEGA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, RAZISKAVE IN TEHNOLOGIJO

9. julija sta bila na obisku na IJS dr. Irmela Schwartz in g. Ekhelard Abel iz Bonna. Gosta sta sprejela direktor instituta, prof. dr. Vito Turk, in pomocnik direktorja, prof. dr. Tomaz Kalin. Pridruzili so se jim tudi predstavniki odsekov, ki z Nemcijo sodelujejo pri razlicnih projektih. Pogovori so zajemali predvsem problematiko obstojecega sodelovanja med slovenskimi in nemskimi raziskovalnimi institucijami ter nacrtovanje programa za sodelovanje v naslednjem letu, saj so vsi prisotni podprli nadaljnje sodelovanje.

 

REGIONALNA DELAVNICA MAAE

Med 30. junijem in 11. julijem 1997 je na IJS v organizaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo, Uprave R Slovenije za jedrsko varnost in IJS (ICJT) potekala Regionalna delavnica MAAE - navodila za razvoj sposobnosti ucinkovitega ukrepanja v sili ter nacrtovanja v primeru jedrskih ali radioloskih nesrec.

Namen tecaja je bilo usposabljanje posameznikov, ki bodo na nacionalnem nivoju posameznih drzav odgovorni za pripravljenost v sili ter za nacrtovanje ukrepov v primeru jedrskih in sevalnih nesrec v skladu s smernicami MAAE. To je osnova skupnega razumevanja regionalnega projekta za uskladitev regionalne pripravljenosti ukrepanja v sili. Tecaja se je udelezilo 38 udelezencev iz 20 srednje- in vzhodnoevropskih drzav. Predavali so strokovnjaki z Mednarodne agencije za atomsko energijo, iz Avstrije, Belorusije, Rusije in ZDA.

 

PREDSTAVITEV ODSEKA ZA ANORGANSKO KEMIJO IN TEHNOLOGIJO

Prof. dr. Boris Zemva in dr. Karel Lutar sta se od 2. do 7. avgusta 1997 udelezila 15. mednarodnega simpozija o kemiji fluora v Vancouvru, Kanada. Delo odseka je bilo predstavljeno s petimi referati (dva vabljena). Po koncanem simpoziju v Vancouvru sta se udelezila tudi dvodnevnega simpozija "Superkisline in njihov vpliv na kemijo ? vcasih in sedaj" v Whistlerju, prav tako v Kanadi.

Pred simpozijem v Vancouvru je imel prof. dr. B. Zemva vabljeno predavanje pri ameriski firmi 3M v St. Paul-u, Minnesota in pogovore o moznem sodelovanju na podrocju priprave novih fluorirnih sredstev. Dr. K. Lutar je skupaj z dr. H. Borrmannom pred simpozijem v Vancouvru obiskal firmo MSC v Hustonu, ZDA, ki proizvaja opremo za rentgensko strukturno analizo. Obisk je bil namenjen izvedbi testnih meritev na nasih vzorcih in pogovoru o tehnicnih in komercialnih podrobnosti njihovega instrumenta za rentgensko strukturno analizo.

 

 

OBISKI

Odsek za teoreticno fiziko (F-1)

 1. V okviru slovensko-hrvaskega projekta je bil med 1. in 3.7.1997 na obisku dr. Amon Ilakovac z Oddelka za teoreticno fiziko, PMF, Zagreb. Z njim odsek sodeluje pri problematiki sibkih razpadov, v katerih se krsi leptonsko stevilo.
 2. Dr. Wojciech Broniowski, visji znanstveni sodelavec Jedrskega instituta v Krakowu, Poljska, je v okviru znanstvenega sodelovanja med Slovenijo in Poljsko med 20. in 27. julijem 1997 obiskal IJS. Z dr. Broniowskim odsek sodeluje ze dolgo pri problematiki kvarkovih modelov. Namen obiska sta bili razresitev odprtih vprasanj pri problemu fotoekscitacije barionskih resonanc ter priprava skupne publikacije.
 3. Med 15. in 19. avgustom 1997 je bil na obisku doc. dr. Manuel Fiolhais s fizikalnega oddelka Univerze v Coimbri, Portugalska. Obisk je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja pri problematiki kvarkovih modelov.

Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K-3)

 1. 4.7.1997 je odsek obiskal dr. Bogomil Obelic, vodja laboratorija za meritve 3H in 14C na Institutu Ruder Boskovic v Zagrebu. Namen obiska je bil pregled rezultatov dosedanjih analiz vzorcev ter priprava skupnega prispevka.

Odsek za fiziko trdne snovi (F-5)

 1. 25. junija 1997 je bil na obisku prof. dr. Tim Roberts, University of California, San Francisco, ZDA. Z njim je skupina za MRI v preteklih letih sodelovala pri resevanju problemov pri slikanju z MRI.
 2. Med 18. in 27. junijem 1997 je bil na obisku dr. G. M. Martirosov z GNC RF Stroitelstvo, Moskva, Rusija. Cilj obiska je bila verifikacija rezultatov raziskav novih vrst cementov.
 3. Dr. Fani Milia, National Centre for Scientific Research Demokritos, Grcija, je bila v sklopu nadaljevanja skupnih raziskav inkomenzurabilnih sistemov med 20. in 27. junijem 1997 gostja na odseku.
 4. Od 24. do 29. junija 1997 je bil na obisku prof. dr. Lucien Guibe, Institut d´ electronique fondamentale, CNRS, Orsay, Francija. Obisk je bil namenjen skupnim raziskavam na podrocju inkomenzurabilnih in kompozitnih sistemov.
 5. Dr. A. Hirt s sodelavci iz podjetja Mann Roland iz Augsburga, Nemcija, je 2.7.1997 obiskal odsek. Srecanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij skupin, ki delajo pri razvoju valjev za tiskanje.
 6. 3. julija 1997 je bila na obisku prof. dr. Jasminka Brnjas Kraljevic z medicinske fakultete Univerze v Zagrebu. Namen obiska je bilo delo pri skupnem clanku s podrocja raziskav HDL delcev - lipoproteinskih kompleksov plazme.
 7. Dr. Paul J. Krusic, sodelavec Central Research and Development Department, E.I.Du Pont de Nemours&Company, Wilmington, ZDA, je 8.7.1997 na IJS predaval o "Gas phase NMR for chemical reaction kinetics".
 8. 8.7.1997 je predaval o "Multiple light scattering in nematic liquid crystals: spectroscopy with diffusion light" dr. Holger Stark, Universität Stuttgart, Nemcija.
 9. Od 28.7. do 1.8.1997 je bil na obisku prof. dr. Sung Ho Choh, Department of Physics, Korea University, Seul, Koreja. Prof. Choh je strokovnjak na podrocju raziskav feroelektrikov z jedrsko magnetno resonanco. Na odseku je imel seminar o raziskavah perovskitnih feroelektrikov z NMR in EPR.
 10. Prof. dr. S. Dietrich, Wuppertal, Nemcija, strokovnjak na podrocju raziskav povrsinskih efektov v tekocinah, je bil med 21. in 28.7.1997 gost odseka.
 11. Med 25.7. in 3.8.1997 je bil na obisku prof. dr. Mamoru Yamashita s Tokushima College of Technology, Japonska. Je vrhunski strokovnjak in soavtor knjige s podrocja solitonov v tekocih kristalih.

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E-1)

 1. 18. avgusta 1997 je IJS obiskal prof. dr. Makoto Kaneka z Univerze v Hirosimi, Japonska. Imel je predavanje z naslovom "Scale, geometry and friction dependent grasp strategies.

Center za racunalnisko tehnologijo (CT2)

 1. 22.5.1997 je prisel na obisk dr. Hans Brihacek, direktor podjetja Austria Technical Systems GmbH z Dunaja. ATS je vodilno avstrijsko podjetje za raziskave, razvoj in proizvodnjo sistemov za tehnicno varovanje objektov in avtomatizacijo zgradb. Namen obiska je bila seznanitev s sistemom ULTRANET in ogled tega sistema.