62-on.gif (574 bytes)

Sprejem v poèastitev prejemnikov priznanj Ambasador RS v znanosti
prof. dr. Uro¹ Skaleriè
Environmental Health Policy
Predstavitev knjige o radonu
Mednarodni kongres o elektronski mikroskopiji
Global360 v Sloveniji
Razno (teèaji, razstave, nagrade...)
Obiski

 

 

 

SPREJEM V POÈASTITEV SODELAVCEV INSTITUTA "JO®EF STEFAN", KI SO PREJELI PRIZNANJA AMBASADOR REPUBLIKE SLOVENIJE V ZNANOSTI V LETU 1997

Na Institutu "Jo¾ef Stefan" je bil 14. oktobra sprejem v poèastitev sodelavcev IJS, ki so prejeli priznanja Ambasador Republike Slovenije v znanosti v letu 1997: doc. dr. Nade Lavraè, prof. dr. Uro¹a Skalerièa in prof. dr. Danila Zavrtanika.

 

 

Ambasador RS v znanosti:

prof. dr. URO© SKALERIÈ

Prof. dr. Uros Skaleric se je v zadnjih dvajsetih letih poglobljeno ukvarjal s problematiko strukture in difuzijskih procesov trdih zobnih tkiv ter z epidemiologijo, etiopatogenezo, zdravljenjem in s preventivo bolezni obzobnih tkiv.

V obsezni epidemioloski raziskavi je pokazal, da je parodontalna bolezen najbolj razsirjena bolezen med nasim prebivalstvom in da je zato resen medicinski in socialno-ekonomski problem. Prof. dr. Uros Skaleric je s sodelavci ugotovil, da na zacetek in razvoj parodontalne bolezni vplivajo poleg bakterijskega plaka v zobnih oblogah tudi sistemski dejavniki, kot so: kajenje, prekomerna telesna masa, veckratno sistemsko antibioticno zdravljenje, tonzilektomija, uzivanje hormonske kontracepcije, preboleli srcni infarkt in metabolno slabo kontrolirana sladkorna bolezen.

S sodelavci je prvi z imunocitokemicnimi metodami prikazal preoblikovalni rastni faktor beta v vzorcih dlesni, gingivalni tekocini in serumu pacientov s kronicno parodontalno boleznijo ter pri zivalih z eksperimentalnim parodontitisom. Te raziskave nakazujejo uporabnost citokina za ugotavljanje aktivnosti parodontalne bolezni oziroma moznosti njegove uporabe pri biokemicni regeneraciji obzobnih tkiv. Prav na tem podrocju prof. dr. Uros Skaleric se vedno aktivno raziskovalno sodeluje z laboratorijem za imunologijo pri Nacionalnem institutu za stomatoloske raziskave v Bethesdi v ZDA.

Na podrocju napredovanja vnetja obzobnih tkiv je s sodelavci prvi dokazal vlogo cisteinskih proteinaz, katepsinov B in L in prisotnost njihovih inhibitorjev v dlesni, gingivalni tekocini, slini in serumu pacientov s parodontalno boleznijo. Pri njih je prikazal tudi padec glavnih proteaznih inhibitorjev v gingivalni tekocini in njihov porast v serumu. Lokalno parodontolosko zdravljenje je pripeljalo do padca serumskih proteaznih inhibitorjev, s cimer je prof. Skaleric dokazal, da parodontalno zdravljenje pomembno vpliva na sistemski imunski odgovor pri pacientih. Na tem podrocju je prof. Skaleric zacel sodelovati z Oddelkom za parodontologijo in celicno biologijo Stomatoloske fakultete v Amsterdamu (ACTA) na Nizozemskem.

Pri diagnostiki parodontalne bolezni je s sodelavci prvi prikazal moznost uporabe magnetno resonancnega slikanja obzobnih tkiv pri poskusnih zivalih in ljudeh.

Na poskusnih zivalih je prikazal vlogo prostih radikalov kisika pri razvoju eksperimentalnega artritisa in ucinkovito zavrtje tega vnetja z inhibitorji reaktivnih vrst kisika. Raziskave je s sodelavci razsiril na zdravljenje eksperimentalnega parodontitisa pri psih z moznostjo uporabe tovrstnega dopolnilnega zdravljenja pri ljudeh.

S sodelavci je sodeloval pri razvoju dentalnih laserjev Nd-YAG in Er-YAG (Twinlight, Fotona). Te vrste laserjev se ze uporabljajo za zdravljenje kariesa in parodontalne bolezni v domacih in tujih ordinacijah.

Prof. dr. Uros Skaleric je avtor ali soavtor vec kot 270 bibliografskih enot, med katerimi je 30 clankov v mednarodnih revijah in knjigah ter 82 v domaci literaturi. Med objavami v tuji literaturi so posebej omembe vredni clanki v revijah Nature, Proceedings of the National Academy of Science of the USA in Journal of Immunology. Rezultati raziskav, objavljeni v mednarodni literaturi, so mu prinesli ugled najveckrat citiranega slovenskega stomatologa.

Prof. dr. Uros Skaleric je clan najuglednejsih mednarodnih stomatoloskih zdruzenj, kot so: International Association of Dental Research, European Organization of Caries Research, Federation Dentaire International, The European Academy of Periodontology, The American Academy of Periodontology, The International Academy of Periodontology in The International Congress of Oral Implantologists. Leta 1990 je dobil veliko priznanje z izvolitvijo za predsednika kontinentalnega odseka Evrope pri Mednarodni zvezi za stomatoloske raziskave (CED/IADR). To ugledno znanstveno-raziskovalno organizacijo je vodil v obdobjih 1990-92 in 1994-95.

Prof. dr. Uros Skaleric je pobudo za ustanovitev (1987) Centra za stomatoloske raziskave, kjer se raziskovalno izpopolnjujejo mlajsi sodelavci in ga ze od zacetka vodi prav on.

 

 

TEÈAJ ENVIRONMENTAL HEALTH POLICY

V tednu od 13. do 17. oktobra je potekal na IJS v Podgorici (ICJT) in Fakulteti za znanosti o okolju v Novi Gorici (SES) mednarodni tecaj Environmental Health Policy. Tecaj je bil organiziran v okviru aktivnosti pri mednarodnem projektu ustanavljanja International Institute for Rural and Environmental Health v Bratislavi (IIREH), pri katerem sodelujeta tudi IJS in SES. Poleg IJS in SES sodelujejo v okviru projekta ustanavljanja IIREH se Institute of Preventive and Clinical Medicine Bratislava (Slovaska), Center for International Rural and Environmental Health pri University of Iowa, Iowa City (ZDA), University Medical School Debrecen (Madzarska), National Institute of Public Health, Praga (Ceska) in Medical Center for Health Services and Managemenet, Cluj-Napoca (Rumunija). Projekt financira ameriska vlada - Fogarty International Center pri National Institute of Health, ZDA.

Tecaj je organiziral in vodil mag. Branko Kontic. Poleg njega so kot predavatelji sodelovali: prof. dr. Dave Wyant z Univerze v Iowi (ZDA), prof. dr. Gabriel Gulis z Institute of Public Health, Trnava (Slovaska) in doc. dr. Marko Bohanec z IJS. Glavne teme tecaja so bile:

V okviru tecaja sta bila organizirana ogleda Belinke Sentjakob in TKK Srpenica, ki sta obsegala tudi prakticno preverjanje ekoloskega stanja (metode v okviru "audita"). Udelezenci so si ogledali institutsko skladisce radioaktivnih odpadkov in demonstracijo ELME. Tecaj se je sklenil z okroglo mizo z naslovom Global Environmental Health Policy, na kateri so sodelovali tudi predstavniki ministrstva za okolje in ministrstva za zdravstvo ter vabljeni ugledni slovenski strokovnjaki.

Tecaja so se udelezili strokovnjaki razlicnih profilov iz razlicnih ustanov: zdravniki (ZZV - zavodi za zdravstveno varstvo Celje, Novo mesto, Nova Gorica), biologi (IJS, MOP, ZZV Celje), ekonomist (SKB Banka), arhitekt (Regional Environmental Centre- REC EEC) in drugi. Udelezenci, ki so bili navzoci pri vecini predavanj in pri prakticnem delu in se aktivno udelezevali diskusij so dali tecaju najvisjo mozno oceno. Izjavili so, da je presegel njihova pricakovanja, da bodo tak tecaj priporocili svojim kolegom in da bi se ponovno udelezili podobnega, ki bi bil se bolj osredotocen na ocene tveganja in metode pri preverjanju ekoloskega stanja (environmental auditing) s prakticnim delom. Taksen tecaj bo organiziran v naslednjem letu.

 

 

Predstavitev knjige:

MERITVE RADONA Z DETEKTORJI JEDRSKIH SLEDI - UPORABA PRI RADIOLOSKI ZASCITI, V GEOLOGIJI IN PRI VARSTVU OKOLJA

Pri zalozbi World Scientific je junija 1997 izsla knjiga z naslovom "Radon Measurements by Etched Track Detectors - Applications in Radiation Protection, Earth Sciences and the Environment" (Meritve radona z detektorji jedrskih sledi - uporaba pri radioloski zasciti, v geologiji in pri varstvu okolja), ki sta jo pripravila in uredila prof. Radomir Ilic, Institut "Jozef Stefan", Ljubljana, in prof. Saeed A. Durrani, School of Physics and Space Research, University of Birmingham, Anglija.

Znano je, da prejme clovek v povprecju vec kot polovico svoje obsevne doze iz naravnih izvirov ionizirajocih sevanj radona in radonovih razpadnih produktov. To obsevanje je tudi drugi najvecji (takoj za kajenjem) povzrocitelj raka na pljucih. Zatorej ni cudno, da beseda "radon", predvsem ce jo omenjamo v zvezi z zrakom v nasih domovih in v javnih zgradbah, vzbuja med ljudmi zaskrbljenost, med znanstveniki pa odgovornost za temeljite raziskave, ki bi pripeljale k cim boljsemu razumevanju tega problema. Nova spoznanja se zato hitro dopolnjujejo in knjiga, ki sta jo izdala Ilic in Durrani, podaja temeljit pregled sedanjega stanja na tem podrocju.

Prispevke v knjigi so napisali (poleg zgoraj navedenih) eminentni strokovnjaki iz desetih drzav, ki problem radona obravnavajo z razlicnih aspektov.

"Uvod" nam poda obsiren pregled izvirov radona in radonovih razpadnih produktov, njihove fizikalne in kemijske lastnosti, transport v zemlji, zraku in vodi ter mehanizme prihoda v nase bivalno in delovno okolje. Izvemo tudi, kaksno vlogo igra pri tem geologija. Opisane so tudi vse tehnike za merjenje radona.

Drugo poglavje "Metoda z detektorji jedrskih sledi" podrobno opise razlicne izvedbe merilnikov radona, njihove lastnosti, delo z njimi in vse nacine uporabe. Osnova merilnika je folija iz plastike, ki je obcutljiva za delce alfa: ko jo ti zadenejo, jo poskodujejo, po primerni obdelavi folije te poskodbe vidimo, njihovo stevilo pa je sorazmerno koncentraciji radona v zraku, kateremu je bil merilnik izpostavljen.

Tretje poglavje "Uporaba v radioloski zasciti in varstvu okolja" seznani bralca z rezultati meritev radona v razlicnih okoljih. Dobrsen del besedila je posvecen rudnikom, kjer se je tudi sicer clovek prvic srecal s problemom radona. Izvemo tudi za meritve in njihove rezultate v hisah in stanovanjih in za meritve v zemlji, od koder prihaja v nase domove. Na tej podlagi lahko napovemo, kje je bolj primerno graditi hise. To razmisljanje ze pripelje bralca do nekaj osnovnih ukrepov, kako vzdrzevati zadovoljivo nizko koncentracijo radona v zraku v nekem prostoru oziroma kako jo znizati, ce je previsoka. Na koncu poglavja se seznanimo tudi z ucinki radona na zdravje.

Sledi poglavje "Uporaba v geoloskih znanostih". Tu nas avtorji najprej seznanijo s pojavom radona v kraskih jamah. Pojasnijo tudi, kako je mozno preko radona napovedovati potrese in preucevati vulkane. Izvemo, da je radon dragoceno orodje v mineralogiji in pri iskanju geotermicne energije za izkoriscanje.

Izredno dragocen je "Dodatek" h knjigi, ki podaja okrog dvesto definicij pojmov in enot, ki se pojavljajo v knjigi in ki so tudi sicer nepogresljivi pri razumevanju problematike.

Knjiga veliko sirse obravnava problem, kot bi lahko pricakovali iz naslova, saj podaja najnovejse izsledke in pregled vseh sedaj znanih metod za merjenje radona in ne samo metode z detektoji jedrskih sledi. Ker obravnava razlicne aspekte problema radona, je zanimiva za sirok krog bralcev in ne samo za raziskovalce in studente. V Sloveniji bodo se posebno radi segli po njej tisti strokovnjaki, ki bedijo nad obsevno izpostavljenostjo delavcev v kraskih jamah, in tisti, ki izvajajo sanacije sol in vrtcev s previsoko koncentracijo radona v zraku.

 

 

3. MEDNARODNI KONGRES O ELEKTRONSKI MIKROSKOPIJI

Serija kongresov ?Multinational Congress on Electron Microscopy? se je zacela leta 1993 v Parmi in nadaljevala leta 1995 v Stari Lesni. Letosnji tretji kongres je organiziralo Slovensko drustvo za elektronsko mikroskopijo od 5. do 8. oktobra v Portorozu. Kongres je regionalnega znacaja, zdruzuje pa raziskovalce s podrocja elektronske mikroskopije predvsem iz Avstrije, Italije, Ceske, Slovaske, Madzarske, Hrvaske in Slovenije. Sedez organizacijskega odbora kongresa je bil na Odseku za keramiko, kjer je obenem sedez nacionalnega instrumentalnega Centra za mikrostrukturno in povrsinsko analizo.

Namen teh kongresov je izmenjava znanstvenih informacij o razvoju metod elektronske mikroskopije in njihovi uporabi pri preiskavah organskih in anorganskih materialov. Tematika je zelo aktualna, saj je uporaba modernih analiznih metod elektronske mikroskopije nepogresljiva pri preucevanju celicne mikrostrukture in stevilnih drugih problemov na podrocju biomedicinskih raziskav. Pri materialih (keramika, kovine, polprevodniki) je elektronska mikroskopija nepogresljiva, tako pri karakterizaciji mikrostrukturnih znacilnosti kot tudi pri razvoju novih materialov.

Kongresa se je udelezilo 150 raziskovalcev iz 19 drzav. Znanstveni prispevki udelezencev so bili predstavljeni kot plenarna predavanja (2), vabljena predavanja (24), krajsa predavanja (24) in postri (65).

Vsi prispevki so bili objavljeni v zborniku kongresa. Udelezenci bodo imeli tudi moznost objave svojega znanstvenega prispevka v posebni stevilki mednarodno uveljavljene revije Journal of Computer Assisted Microscopy, s katero je ze podpisan dogovor. Vzporedno z znanstvenim programom kongresa je potekala razstava opreme za elektronsko mikroskopijo. Med razstavljalci so bili: Jeol, Philips, Gatan, Oxford Instruments, Edax, Leica, Zeiss-Leo in drugi.

Udelezence kongresa je na zacetku pozdravil drzavni podsekretar z Ministrstva za znanost in tehnologijo dr. Milos Komac, v imenu evropskega komiteja drustev za elektronsko mikroskopijo pa prof. dr. Nada Pipan. Na slavnostni vecerji se je predsednik drustva dr. Miran Ceh v imenu Slovenskega drustva za elektronsko mikroskopijo zahvalil prof. dr. Nadi Pipan in prof. dr. Veliborju Marinkovicu za dologletno delo v drustvu in za vodilno vlogo pri razvoju elektronske mikroskopije v Sloveniji. Udelezenci kongresa so bili mnenja, da je bila prireditev v celoti izredno uspesna.

 

 

GLOBAL360 V SLOVENIJI

Laboratorij za odprte sisteme in mreze je v okviru projekta NICE iz programa ACTS od 16. do 18. junija 1997 sodeloval pri eksperimentu poimenovanem Global360, pri katerem smo preskusili sistem t.i. simetricne televizije prek sirokopasovnega omrezja.

Pri preskusih so sodelovali partnerji iz raznih krajev Evrope, Rusije in Kanade. V vecini teh krajev je prenos dogodka spremljalo tudi obcinstvo, ki je lahko aktivno sodelovalo v moderiranih razpravah in postavljalo vprasanja v ustreznih programih. Pri tem je slo za popolno interaktivnost (avdio in video) oz. dvosmerni tok informacij na relaciji predvajalci programa-obcinstvo. Poskusali smo kombinirati televizijske tehnike s tehnologijo, ki omogoca videokonference. Na ta nacin smo dejansko preskusili nov medij, ki je bil poimenovan simetricna televizija ravno zaradi dvosmerne komunikacije, ki pa spominja na televizijski program.

Programsko je "Global360 Channel" predvajal izbrana predavanja, razprave, intervjuje in porocila s treh vzporednih konferenc (Calgary, Madeira, Moskva) s sorodno vsebino na temo Razvoj in uporaba novih tehnologij v telekomunikacijah. Zanimive vsebine so pripravili tudi udelezenci iz nekaterih drugih krajev. Posebno mesto je zavzemala vkljucitev Evropskega parlamenta iz Bruslja v Global360 z razpravo o vplivu novih komunikacijskih tehnologij na izobrazevanje in evropsko konkurencnost, ki je potekala v okviru konference o 21. stoletju. Program je vodila skupina najetih televizijskih profesionalcev iz studia, ki je bil za to priloznost postavljen v laboratorijih nizozemskega operaterja telekomunikacij, ki je partner v projektu NICE.

Tehnicno sta bili za izvedbo dogodka Gobal360 bistveni dve sestavini. Prva je bilatehnologija ATM, ki je, bodisi prek opticnih kablov bodisi prek satelitskih povezav, omogocala visoke podatkovne prenosne hitrosti. Drugi je bil programski paket ISABEL, ki v nasprotju z drugimi videokonferencnimi sistemi, omogoca povezovanje avditorijev in ne le posameznikov v elektronsko konferencno okolje. Z drugimi besedami, aplikacija ne postavlja omejitev glede razseznosti videokonference in stevila udelezencev. Vsi sodelujoci kraji so bili povezani v hierarhicno strukturo povezav ATM s centrom na Nizozemskem, torej tam, kjer je bil tudi studio oz. programski center. Vsak kraj je imel konferencni prostor oz. predavalnico, opremljeno z multimedijsko opremo (kamere, videorekorderji, projektorji, mikrofoni, zvocniki, mesalna oprema) in z delovno postajo, na kateri je tekla aplikacija ISABEL. V centru na Nizozemskem so z ISABEL v vsakem hipu kontrolirali, kdo predvaja programsko vsebino in kako se slike in zvoki iz vseh sodelujocih krajev kombinirajo v enoten kanal, ki ga sprejemajo vsi sodelujoci.

Program Global360 je bil hkrati predvajan tudi prek Mbone-a, infrastrukture, prek katere potekajo videokonference v Internetu. Zal pa tam, kjer so dogodek spremljali prek Mbone-a, niso mogli interaktivno sodelovati v programu. Odprava te pomanjkljivosti je nacrtovana do izvedbe podobnih dogodkov v projektu NICE v bliznji prihodnosti.

V casu Global360 je bila ena od predavalnic na IJS rezervirana za prenos dogodka. V ta namen smo jo opremili z racunalniki, avdio opremo in projektorjem. Ker nismo imeli video opreme (video kartica ni prispela pravocasno), smo pri dogodku sodelovali le kot avdio-interaktivni partner: sprejemali smo sliko in zvok, oddajali pa smo le avdio signal.

Mediji so dogodku namenili precej pozornosti, saj je bilo objavljenih nekaj clankov v casopisih in porocilih na nacionalni televiziji. Zadovoljni smo bili tudi s stevilom zunanjih obiskovalcev, ki so se odzvali nasemu vabilu.

Za Slovenijo je bila verjetno najpomembnejsa pridobitev, ki je neposredno povezana z Global360, vzpostavitev prve mednarodne povezave ATM. To povezavo smo vzpostavili v zacetku junija v sodelovanju s slovenskim in avstrijskim telekomunikacijskim operaterjem med Institutom "Jozef Stefan" in JAMES-POP-om (Point-Of-Presence) na Dunaju. S tem smo prakticno postali integralni del omrezja JAMES evropskega raziskovalnega omrezja ATM.

Pomen dogodka je velik, gledano tudi skozi prizmo pobude nacionalnega gostitelja. Evropska komisija nacrtuje postavitev evropske infrastrukture, ki bi jo tvorili nacionalni gostitelji posameznih drzav. Nacionalni gostitelj naj bi bil konzorcij razlicnih akterjev (univerze, raziskovalne organizacije, operaterji telekomunikacij, industrijski partnerji), ki bi na temelju naprednih tehnologij ponudil napredne telekomunikacijske storitve zainteresiranim strankam. ATM je zgled napredne tehnologije, videokonference z lastnostmi simetricne televizije, s paketom ISABEL pa je tudi zgled naprednih storitev.

S tega stalisca je imel dogodek Global360 vsaj dve pomembni posledici. Izpeljali smo ga uspesno in s precej odmeva, kar je pomembno prispevalo k promociji tako novih tehnologij kakor tudi ideje nacionalnega gostitelja. S postavitvijo platforme za izvedbo dogodka, ki je povezana v evropsko infrastrukturo naprednih tehnologij, smo postavili tehnoloske temelje, ki so nujni za udejanjanje pobude slovenskega nacionalnega gostitelja.

 

 

VARNOSTNE ANALIZE MODIFIKACIJ V JEDRSKI ELEKTRARNI

Med 15. in 19. septembrom 1997 je potekal v Izobrazevalnem centru za jedrsko tehnologijo IJS tecaj z naslovom "Varnostne analize modifikacij v jedrski elektrarni". Predavali so priznani strokovnjaki iz Mednarodne agencije za atomsko energijo, Spanije, Nizozemske, Anglije, ZDA in Slovenije. Na tecaju je bilo 15 udelezencev iz 7 srednje- in vzhodnoevropskih drzav.

Po vsem svetu je potrebno obnavljati in izboljsevati starajoce se zgradbe, sisteme in sestavne dele v jedrskih elektrarnah. Vse spremembe morajo biti analizirane s stalisca varnosti. Celoten proces mora potekati po predpisanih postopkih in pod nadzorom upravnih organov. Tecaj je bil namenjen strokovnemu osebju delujocih jedrskih elektrarn in njihovim upravnim organom. Udelezenci tecaja so izmenjali izkusnje in informacije, s katerimi bodo v svojih drzavah zaceli izvajati ustrezne postopke.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA

Uspesnost IJS je s priznanjem za najboljse delo na mednarodni konferenci na Japonskem potrdil sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi Denis Arcon.

 

KARIKATURE ANDREJA NOVAKA

Na Institutu "Jozef Stefan" smo 29. septembra odprli razstavo karikatur Andreja Novaka, ki jih je predstavil ze v mnogih galerijah doma in po svetu.

Andrej Novak je Ljubljancan, rojen 1935. leta. Je profesionalni novinar, karikaturist. Na TV Slovenija je sodeloval vec kot 35 let, predvsem s karikaturo in satiricno obarvano risbo, pa tudi s samostojnimi satiricnimi besedili, ki jih je opremljal s karikaturami in ilustracijami. V Dnevniku ima stalne rubrike Pogled z mojega okna, Strogo brezupno in Prosti strel. Satiricne risbe in karikature je objavljal tudi v drugih casopisih v Sloveniji in tujini. Za svoje risane satire je dobil slovensko novinarsko priznanje Tomsicevo nagrado (1983), 1996 pa nagrado za zivljenjsko delo Consortium veritatis Drustva novinarjev Slovenije.

 

OBISKI

Odsek za teoreticno fiziko (F-1)

 1. Med 22. in 25. septembrom 1997 je odsek obiskal prof. dr. Paul Singer z Oddelka za fiziko Izraelskega instituta za tehnologijo v Haifi. Namen obiska je bilo sodelovanje pri problematiki sibkih radiacijskih razpadov carobnih mezonov. Gost je imel tudi seminar o "Long distance effects, vector meson dominance and radioactive weak decays of heavy hadrons".
 2. Prof. dr. Ernest Ma z Oddelka za fiziko, University of California, Riverside, ZDA, je bil 1. in 2. oktobra 1997 na delovnem obisku na IJS. Namen obiska je bila diskusija o anomalnih interakcijah. Prof. Ma je imel v sklopu obiska seminar z naslovom "Neutrino masses and anomalous interactions".
 3. V okviru programa Proteus sta bila na obisku dr. Thierry Deutsch in Erwan Adam, Department de Recherche Fondamentale sur la Matiere Condensee, CEA-Grenoble, Francija. Med 13. in 20.10.1997 sta sodelovala pri raziskavah vpliva mreznih nihanj na stabilnost rekonstruiranih povrsin plemenitih kovin. Dr. Deutsch je imel tudi predavanje z naslovom "Electronic free energy functional method: theory and applications".
 4. Prof. dr. R. Siems, Institut za teoreticno fiziko Univerze v Saarlandu, Saarbrücken, Nemcija, ki ze vrsto let dela na podrocju teoreticne fizike trdnih snovi in statisticne fizike, zlasti teorije feroelektrikov in sorodnih snovi, je bil med 19. in 21.10.1997 gost IJS. Na odseku je imel predavanje z naslovom "Pseudo spin models for the description of structural phase transitions". V sklopu obiska so se pogovarjali o moznostih sodelovanja pri projektu s podrocja faznih prehodov v neurejenih sistemih.

Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K-3)

 1. 2.10.1997 je bil na enodnevnem obisku prof. dr. Steve Reynolds z Univerze v Iowi, Iowa City, ZDA. Namen obiska je bil pregled rezultatov slovensko-ameriskega projekta in priprava programa za nadaljnje delo.
 2. Med 7. in 11. oktobrom 1997 je bil v okviru slovensko-madzarskega projekta "Vpliv jedrskih objektov na okolje" na obisku dr. Gyorgy Uchrin, Institute of Isotopes, Budimpesta. Namen obiska je bil pregled dosedanjih rezultatov, pregled in dokoncanje skupne publikacije, popravilo vzorcevalnika ter vzorcevanje podtalnice iz vrtin v okolici NEK.
 3. Prof. dr. B. C. Kross, profesor na Univerzi v Iowi, Iowa City, ZDA, in direktor Mednarodnega centra za varstvo okolja na isti univerzi, je bil 8. oktobra 1997 gost odseka. Namen obiska je bila razprava o rezultatih v okviru amerisko-slovenskega projekta "Radon in kindergardens, schools and dwellings", priprava osnutka skupne publikacije in pogovori o bodocem sodelovanju.
 4. Med 1. in 3. oktobrom 1997 je bila na delovnem obisku Ana Marinovic, dipl. inz., Fakulteta za kemijsko inzenirstvo in tehnologijo Sveucilista v Zagrebu.
 5. Dr. Constantin Milu, vodja Radiation Hygien Laboratory, Institute of Hygiene, Public Health, Health Service and Management in predsednik romunskega drustva za zascito pred sevanji je bil septembra dvakrat gost odseka. Med obiskoma so pripravili program skupnega sodelovanja.
 6. V okviru slovensko-madzarskega projekta so med 7. in 13. septembrom 1997 obiskali IJS Zsuzsa Szanto, Istvan Futo in Mihaly Veres z raziskovalnega instituta Atomki, Debrecen. Opravili so vzorcevanje podtalnice na Krskem polju za dodatne analize C14.

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K-1)

 1. Med 14. in 28. septembrom 1997 sta bila na odseku v okviru slovensko-nemskega sodelovanja na delovnem obisku sodelavca Humboldt Universität iz Berlina V. Quasching in B. Adamczyk.
 2. Dr. Horst Borrmann z Max-Planck Instituta iz Stuttgarta je bil gost odseka med 11. in 19.9.1997.

Odsek za keramiko (K-5)

 1. Prof. dr. Anatolii Belous z Instituta za splosno in anorgansko kemijo Ukrajinske akademije znanosti je bil v okviru priprave projekta za bilateralno sodelovanje na podrocju mikrovalovne keramike gost IJS med 24. in 29.9.1997.
 2. Med 1. in 3.10.1997 je bil gost odseka dr. G Petzow, MPI, Stuttgart, Nemcija v sklopu 5. konference o materialih in tehnologijah.
 3. Dr. Oliver Gutfleisch, Univerza v Birminghamu, je bil od 12. do 17. oktobra 1997 na delovnem obisku. Gost je imel na odseku predavanje z naslovom "Fundamental and practical aspects of the HDDR process".

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2)

 1. 9.9.1997 je skupino za spektrometrijo gama obiskal dr. A. Faanhof z Atomic Energy Corporation, Juzna Afrika.
 2. V okviru slovensko-madzarskega projekta sta septembra obiskala IJS dr. Arpad Zoltan Kiss in Zsofia Kertesz, dipl. inz., z Instituta ATOMKI v Debrecenu. Med obiskom sta sodelovala tudi na srecanju evropske akcije COST-G1 ter pripadajoce delavnice.
 3. Med 30.9. in 10.10.1997 je bil na obisku g. Arnd Liesenfeld z Institut für Kernphysik Univerze v Mainzu. Sodeloval je pri nalogi Raziskave v fiziki srednjih energij.
 4. V okviru slovensko-madzarskega sodelovanja je bila gostja odseka prof. dr. Magda Lakatos Varsanyi od 13. do 22. oktobra 1997.
 5. Dne 8.10.1997 je IJS obiskal prof. dr. Dieter Einfeld, vodja projekta ANKA iz Forschungszentruma Karlsruhe, Nemcija. Pripravilli so pogodbo o sodelovanju, izracunali impedance in si ogledali kontrolni sistem.

Odsek za fiziko trdne snovi (F-5)

 1. Med 23. in 24. septembrom 1997 je bil na obisku g. Jean Thierry Simonnet iz podjetja L'Oreal, Pariz, Francija. Namen obiska so bili pogovori ob zakljucku skupnega projekta in o moznostih za nadaljnje sodelovanje pri studiju transporta liposomov v kozo.
 2. Med 8. in 15.10.1997 je bil na obisku prof. dr. Raymond Kind z ETH, Institut für Quantenelektronik, Zürich, Svica. Obisk je bil namenjen nadaljevanju skupnih raziskav protonskih stekel.
 3. Prof. dr. Jörn Petersson, Universität des Saarlandes, Technische Physik, Saarbrücken, Nemcija, je bil gost odseka v sklopu sodelovanja na podrocju raziskav kvadrupolarnih stekel in inkomenzurabilnih sistemov med 16. in 19.10.1997.
 4. Od 8. do 14. oktobra 1997 je bil na obisku Nobelov nagrajenec prof. dr. K.. A. Müller. V sklopu obiska je predaval o "Jahn-Teller polarons and polaron condensation".
 5. Prof. dr. Colin Chignell, National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina, ZDA, je bil med 19. in 22.10.1997 na delovnem obisku na odseku. Imel je predavanje o vlogi prostih radikalov v bioloskih sistemih.
 6. V zvezi z novim projektom NATO (Studij cementov z NMR) je bila od 22. do 27.9.1997 na delovnem obisku prof. dr. Fani Milia, National Center of Materials Science, Aghia Paraskevi Attikis, Grcija.
 7. Med 19. in 22.10.1997 je IJS obiskal prof. dr. Harold M Swartz, Darthmouth College of Medicine, Department of Radiology, Hanover, ZDA. Na odseku je imel predavanje o EPR raziskavah in vivo.

Odsek za reaktorsko tehniko (R-4)

 1. Septembra 1997 je bil na obisku na Izobrazevalnem centru za jedrsko tehnologijo dr. Milorad Dusic iz MAAE

Center za racunalnisko tehnologijo (CT2)

 1. Od 10.9. do 12.9.1997 je IJS obiskal gost iz Taiwana g. David Jiaan z namenom resiti probleme prepocasnega preklopa modema iz najete na rezervno linijo v zvezi s projektom ULTRANET.

Izobrazevalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)

 1. Med 6. in 10.10.1997 je na Izobrazevalnem centru za jedrsko tehnologijo potekal mednarodni tecaj "IAEA training course on risk based optimisation of operational tasks and procedures in NPP operation", ki se ga je udelezilo tudi pet tujih predavateljev.

Center za energetsko ucinkovitost (CEU)

 1. Dne 19. septembra 1997 so bili na obisku trije gostje: Giuseppe Tomassetti, Egidio Fedele DellOste in Walter Cariani, vsi iz ENEA-e, Rim. Center z njimi sodeluje pri projektu "Nacrt za razvoj tehnologije kogeneracije v industriji".
 2. 29.9.1997 je bil na obisku dr. Alfred Voss z Instituta für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Stuttgart. Z njim center sodeluje na bilateralnem projektu Tools for Energy Management.

Odsek za inteligentne sisteme (E-8)

 1. Med 13. in 16. oktobrom 1997 sta bila na obisku prof. dr. Richard L.Amoroso z International Noetic University, Berkeley, ZDA, in prof. dr. Karl H. Pribram z Radford University, Radford, ZDA. V okviru seminarjev SLAIS-a, sta imela predavanji z naslovoma Engineering a conscious quantum computer in The rain, the Me and the I.

Odsek za reaktorsko fiziko (R-1)

 1. V okviru sodelovanja pri projektu BNCT je IJS med 15. in 16.10.1997 obiskal prof. dr. Gabel z univerze v Bremnu, vodja evropske koordinacije projekta.

Odsek za digitalne komunikacije in mreze (E-6)

 1. 6.10.1997 je bil na obisku prof. dr. Mladen Eic, University of Quebeck, Kanada. Pogovarjali so se o moznostih za nadaljnje sodelovanje.

Odsek za inteligentne sisteme (E-8)

 1. 4.9.1997 je IJS obiskal prof. dr. S. Muggleton, York University. Imel je predavanje "Learning from positive examples only".
 2. Od 19.8. do 20.9.1997 je bil na odseku na obisku prof. dr. Donald Michie iz Edinburga, vrhunski raziskovalec na podrocju umetne inteligence, pridruzeni clan IJS. V sklopu obiska so sodelovali na podrocju raziskav strojnega ucenja.

Odsek za kemijo okolja (O-2)

 1. V okviru nemsko-slovensko-hrvaskega sodelovanja za Volkswagen Stiftung sta bila 15.9.1997 na razgovorih prof. dr. Henrik Budzikiewicz z univerze v Kölnu in prof. dr. Leo Klasinc z univerze v Zagrebu.
 2. V okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Kitajsko in Slovenijo je IJS obiskala skupina kitajskih gostov z Institute of High Energy Physics. Prof. Chai je imel ob tej priloznosti predavanje z naslovom "Chemical speciation study of trace elements in environmental and biological samples by nuclear analysis techniques".
 3. Na povabilo Slovenskega kemijskega drustva, FNT in IJS je bil med 26. in 29.10.1997 na obisku v Ljubljani dr. Markus Stoeppler iz Jülicha, bivsi sodelavec instituta KFA Research Centre, s katerim odsek sodeluje ze vrsto let. Imel je dve predavanji.

Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)

 1. Dne 10.10.1997 je bil na obisku dr. Abelardo M. Silva z National Cancer Institute, Frederick, Maryland. V sklopu obiska je imel predavanje.
 2. Prof. dr. Rainer Jaenicke, Institut für Biophysik und Physikalische Biochemie, Universität Regensburg,. Regensburg, je bil 7. in 8. oktobra 1997 gost IJS. Med obiskom je imel predavanje.
 3. 13.10.1997 je bil v Ljubljani na obisku dr. John Arnez iz UPR de Biologie Structurale, IGBMC, Illkirch, Francija. Tega dne je imel na IJS predavanje.