64-on.gif (556 bytes)

Podelitev častne listine IJS gospodarskim družbam
KRKA, D.D.
MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, P.O.
INEA

 

 

 

PODELITEV ČASTNE LISTINE IJS GOSPODARSKIM DRUŽBAM

Institut "Jožef Stefan" je letos prvič podelil priznanje Častna listina IJS gospodarskim družbam , ki so se v preteklih letih posebej odlikovale na področju sodelovanja pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj, ustvarjenih na Institutu, v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini.

Priznanje Častna listina IJS in institutski simbol (delo akademskega kiparja Jožefa Vrščaja) so prejeli na podlagi sklepa 46. seje Znanstvenega sveta IJS z dne 5.11.1997: KRKA, d.d., Novo mesto, MAN Roland Druckmaschinen AG, Nemčija, Nuklearna elektrarna Krško, p.o., in INEA, Domžale. Hkrati je IJS podelil tudi osebna priznanja direktorjem in tistim predstavnikom teh podjetij, ki so s svojim delom in prizadevnostjo pripomogli k uspešnemu sodelovanju.

Slovesnost ob podelitvi priznanj je potekala na Institutu "Jožef Stefan" dne 20.11.1997. Udeležili so se je visoki gostje, med njimi predsednik države g. Milan Kučan, predsednik Državnega sveta RS dr. Ivan Kristan, minister za znanost in tehnologijo dr. Lojze Marinček ter predsednik SAZU prof. dr. France Bernik.

Po uvodnem nagovoru direktorja Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Vita Turka, je spregovoril še minister za znanost in tehnologijo dr. Lojze Marinček. Slovesnost je popestril nastop svetovno priznane harfistke Mojce Zlobko.

 

 

 

 

ČASTNO LISTINO INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" je prejela

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Osebni priznanji sta prejela:

mag. Miloš Kovačič, direktor in mag. Elica Rustja

 

Institut "Jožef Stefan" sodeluje s tovarno Krka že več kot dve desetletji. Značilno za to sodelovanje je, da so imeli v Krki ves ta čas veliko razumevanja za znanstveno raziskovalno in razvojno delo ter s tem v zvezi pomagali pri soinvestiranju v moderno opremo. Institut pa je sodeloval pri programih, zanimivih za to našo uspešno farmacevtsko tovarno, kar mu je tudi omogočilo, da je znova potrjeval pomen osnovnih raziskav in tako pridobljenih znanj za reševanje razvojnih in aplikativnih nalog gospodarstva. Tako so raziskovalci IJS sodelovali pri študiju uporabe sodobnih metod vodenja industrijskih procesov. Nadalje je pomembno sodelovanje na področju masne spektroskopije. Prav tako je tovarna Krka v vsem tem času podpirala raziskave v biokemiji in molekularni biologiji, kar je vodilo do izdelave diagnostičnih kompletov za določevanje proteoliznih encimov in njihovih inhibitorjev pri rakastih obolenjih. Končno velja omeniti tudi sodelovanje pri načrtovanju novih zdravil z metodo računalniškega modeliranja, ki jim je osnova poznavanje kristalnih struktur proteinov.

Za to uspešno sodelovanje imata izjemne zasluge generalni direktor mag. Miloš Kovačič in mag. Elica Rustja, direktorica razvoja, ki sta ves čas podpirala sodelovanje med obema organizacijama ter razumela težave, s katerimi so se pogosto srečevali raziskovalci Instituta.


 

 

ČASTNO LISTINO INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" je prejel

MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG, NEMCIJA

Osebni priznanji sta prejela:

dr. Josef Schneider, podpredsednik Oddelka za raziskave in razvoj

dr. Alfred Hirt, vodja Oddelka za raziskave in razvoj in projekta Razvoj feroelektrične keramike za tiskanje

 

MAN Roland Druckmaschinen AG, Augsburg, Nemčija je svetovno znana tovarna tiskarskih strojev, ki sodeluje z Institutom že tri leta.

Zaradi izkušenj pri procesiranju keramike in feroelektrikov na IJS ter razvoja tiskarskega stroja na osnovi feroelektrične keramike v MAN Rolandu je prišlo do sodelovanja, ki ga letos sofinancira tudi nemška zvezna vlada.

Do sedaj so raziskovalci IJS krepko izboljšali lastnosti PLZT-keramike (svinčev-lantanov-cirkonat-titanat) za tiskanje, v MAN Rolandu pa so njihovi raziskovalci to keramiko uspešno preizkusili, tako da lahko verjamemo, da bo do konca leta 1998 razvit prototip tiskarskega stroja na osnovi feroelektrične keramike. Glede na uspešnost prototipa tega tiskarskega stroja obstaja možnost, da bi na IJS ali v Tehnološkem parku Ljubljana izdelovali tiskarske valje za novo vrsto tiskarskih strojev.

Zaslužen za vzpostavljeno sodelovanje je nedvomno dr. Josef Schneider, odgovoren za raziskave in razvoj, ki je že ob prvih stikih z raziskovalci IJS podprl sodelovanje med obema organizacijama. Prav tako pa zasluži priznanje tudi dr. Alfred Hirt, ki je kot projektni vodja veliko prispeval k uspešnemu poteku del pri projektu.

 

 

ČASTNO LISTINO INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" je prejela

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, P.O.

Osebni priznanji sta prejela:

Stane Rozman, dipl. inž., direktor in Jože Špiler, dipl. inž.

 

Z Nuklearno elektrarno Krško, p.o., Institut "Jožef Stefan" sodeluje že od predgradbene faze, torej približno 20 let.

Institut je za to elektrarno pripravil predgradbena varnostna poročila, sodeloval pri nadzoru gradnje, šolal prve generacije operaterjev, med njimi tudi sedanjega glavnega direktorja Staneta Rožmana, in sodeloval pri licenciranju elektrarne. Po njenem prvem zagonu so na Institutu projektirali sredice za vse gorivne cikle, vključno s prvim, opravljen je bil nadzor zaradi povišanja krhkosti tlačne posode, izdelani so bili pomembni deli opreme za kontrolno sobo in pripravljeno je bilo mnogo strokovnih mnenj in analiz, meritev in vrsta raziskav jedrske varnosti.

Direktor Stane Rožman se v slovenskem prostoru zavzema za skladen in racionalen energetski, še posebej elektroenergetski, razvoj, za širitev znanja in vedenja o jedrski tehniki, za izobraževanje, raziskave in obveščanje javnosti. V tem smislu je Stane Rožman skupaj s sodelavci gradil sodelovanje med NEK in IJS. Pri tem je treba omeniti njegov posluh za vse elemente utrjevanja varnostne kulture, ki je danes v svetu osnovna filozofija pri delovanju jedrskih naprav, in za redno razvojno naravnanost ter njegovo razumevanje nujnosti vključevanja in prenosa znanstvenoraziskovalnih dosežkov v prakso. Med sodelavce, posebej zaslužne za uspešno sodelovanje, pa nedvomno sodi dipl.inž. Jože Špiler.

 

 

ČASTNO LISTINO INSTITUTA "JOŽEF STEFAN" je prejela

INEA, Domžale

Osebno priznanje je prejel

dr. Zoran Marinšek, direktor

 

Podjetje INEA je leta 1987 ustanovil Institut "Jožef Stefan" s ciljem prenosa in uporabe svojih raziskovalnih dosežkov na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov. Pozitivne izkušnje, ki jih je pri tem pridobil Institut, so bile osnova za ustanovitev Tehnološkega parka leta 1992, ki je nato prerasel v sedanji Tehnološki park Ljubljana, katerega članica je od vsega začetka tudi INEA.

Sodelovanje Instituta in podjetja INEA je bilo v vsem tem obdobju izjemno tesno in je omogočalo koordiniranje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izmenjavo znanja in združevanje kapacitet. Potekalo je predvsem na dveh področjih. Prvo področje zajema razvoj splošno uporabnih metod, orodij in gradnikov za računalniško vodenje procesov, ki jih INEA samostojno trži ali pa uporablja pri svojih aplikacijah. Drugo področje pa je skupen razvoj in izvedba zahtevnih računalniških sistemov za vodenje pri končnih uporabnikih, predvsem v industrijski energetiki ter zveznih in šaržnih procesih v steklarski industriji, proizvodnji celuloze, titanovega dioksida, lepil, opeke, na komunalnih čistilnih napravah in drugod.

Nedvomno ima največ zaslug za ekonomske uspehe in hiter razvoj INEA njegov generalni direktor dr. Zoran Marinšek , ki je z njemu lastno sposobnostjo prenesel in vgradil institutska znanja ter izkušnje v razvojno strategijo podjetja INEA.